44°54’56” N, 09°40’13” E
Vigolzone
32_ITA_EmiliaRomagna